Jak na mech?

Mechorosty jsou autotrofní rostliny, z nichž zejména zástupci třídy mechy (Bryopsida) se velmi často vyskytují v trávníku, vytlačují trávy a travní porost z hlediska užitkového i estetického zhodnocení. Mechy se šíří vegetativním i generativním způsobem. Na jejich výskyt a šíření v travním drnu mají vliv zejména:

  • nadměrná vlhkost půdy, která je způsobena jejím zhutněním, případně špatnou drenáží (odtokem vody z půdního profilu)
  • nedostatek světla
  • stálá vlhkost travního drnu (časté rosy)
  • nevhodný režim zavlažování
  • nedostatek živin v půdě, především dusíku
  • opakované příliš nízké sečení, které často vede až ke skalpování travního drnu

Rizikovým faktorem je i výrazně kyselá půdní reakce a nezapojený travní porost. Nadměrný výskyt mechu svědčí obecně o malé péči o trávník.

K nechemickým metodám, které brání výskytu a rozšíření mechu v trávníku, patří odstranění podmínek, kterým dávají tyto organismy přednost. Jedná se především o zlepšení světelných podmínek, odstranění příčin trvalého zamokření půdy, mechanické odstranění veškerého mechu z povrchu půdy, úprava výšky kosení a další.

K preventivním opatřením patří vyvážená minerální výživa, případně úprava půdní reakce vápněním tak, aby hodnota pH se pohybovala mezi 6 – 6,5.

K chemickým ochranným opatřením patří ošetření přípravky na bázi síranu amonného a síranu železnatého (Antimech) a herbicidy s účinnými látkami chloroxuron (Tenoran), quinoclamin (Mogeton), dichlorphen (Super Mosstox) a další.

František Hrabě 2009

[divider]